2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar ÖZET: 2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanıla…

 

 

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar

 

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar

ÖZET:

2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.

Emlak vergisi mükellefiyeti 2020 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2021 yılında aksine bir düzenleme yapılmadığı takdirde yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak hesaplanacaktır.

2020 yılı içerisinde yeni bina bildirimi verenler ise 2021 yılı vergi matrahlarının hesabında arsa payına ilave olarak ilan edilen bu bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini dikkate alacaklardır.

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre bina vergisine tabidir ve bina vergisinin matrahı 29’uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeridir. Vergi değeri ise arsa birim metrekare değerleri ile metrekare normal inşaat maliyet bedeller dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Arsa birim metrekare değerleri dört yılda bir Vergi Usul Kanuna göre oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenirken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yer yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilmektedir.

Bildirim Verilmesi

Emlak Vergisi Kanununun 23’üncü maddesine göre, yeni inşa edilen binalar için; inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı, Emlak Vergisi Kanununun 33’üncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde (8 numaralı fıkra hariç) değişikliğin meydana geldiği, bütçe yılı içinde emlakin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye “bildirim” verilmektedir. Bu değişikliklerin bütçe yılının son üç ayı içinde meydana gelmesi halinde bildirimin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye yapılması gerekmektedir.

Bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin ilanı

Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, binalar için emlak vergisi hesaplanmasına esas vergi değeri, EVK’nın 29’uncu maddesine göre, “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile takdir olunan arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle” hesaplanan bedeldir.

EVK’nın 31’inci maddesinde “vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgilerin tüzükte” belirtileceği düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddeye göre hazırlanan 29.02.1972 tarih ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük”, 15.3.1972 tarih ve 14129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.3.1972 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre vergi değerinin belirlenmesinde binalar “taşıyıcı sistemlerine” göre gruplara ve ”inşaat özelliklerine ” göre sınıflara ayrılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’uncu maddesinin (a) fıkrasında, “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” (d) fıkrasında da, “(a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

2021 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 01.09.2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77 seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Diğer taraftan, 77 seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen değerler, 2020 yılında iktisap edilecek binalarla ilgili 2021 yılı için hesaplamalarda kullanılacak değerlerdir.

Emlak vergisi mükellefiyeti 2020 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2021 yılında aksine bir belirleme yapılmadığı takdirde bu sene Kasım ayında ilan edilecek yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 Mart 2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, bu Sirkülerimize konu “bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri”nden farklıdır.

Kaynak: TÜRMOB