MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

14 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31364

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Bandrollerin türü ve özellikleri Genel Müdürlükçe belirlenir ve her türdeki bandrol satışı Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir. Bandrol başvurusunda çoğaltım adedinden eksik veya fazla sayıda bandrol talebinde bulunulamaz. Bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütnamesine ek olarak aşağıda yer alan belgelerin ibraz edilmesi gerekir:

a) Sinema eseri nüshaları için; banka dekontu ve kayıt tescil belgesi beyanı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.

b) Müzik eseri nüshaları için; banka dekontu, kayıt tescil belgesi beyanı, müzik eseri sahipliği alanında faaliyet gösteren meslek birliği onayı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.

c) Süreli olmayan yayınlar için; mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri, banka dekontu ve sertifika numarası beyanı ile birlikte yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri.

ç) İsteğe bağlı bandrol için; (c) bendinde belirtilen belgelere ilaveten kayıt tescil belgesinin tarih ve numarasını içerir beyan. Ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi bakımından Bakanlık ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek birlikleri/federasyonlar bandrol başvurusunda belirtilen nüshalara ilişkin denetim yapabilir.

Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler kullanılmaksızın oluşturulan; bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden ve hareketli görüntüler içeren eserler, süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol işlemlerine tabidirler.

Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde yayma hakkının devralınması suretiyle yurtdışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar ile baskı adedi yüzden fazla olmamak koşuluyla kullanıcı talebine özel olarak çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilir. Toplu olarak bandrol alanların bu bandrolleri, hangi yayınlarda kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekir. Bu bildirimi yapmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tespit edildiği materyale bakılmaksızın; elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren bilgisayar oyunları, sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tâbidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Denetimlerde, suça ve suç eşyasına ilişkin koruma tedbirlerine gerek duyulması halinde, kolluk görevlileri 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri kapsamındaki yetkilerini kullanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “öncelikle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim komisyonları, bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak re’sen veya ihbar üzerine denetim yapar. Denetim komisyonu üyelerinin öncelikli görevlerini komisyonun iş ve işlemleri oluşturur. İhtiyaç halinde valilerce aynı esaslar çerçevesinde denetim komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulabilir.

Komisyonun üye sayısı ve üyeleri valilerce belirlenir. Vali tarafından, denetim komisyonunun yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere, komisyon başkanı olarak İl Emniyet Müdürlüğünden seçilecek bir temsilci ve başkan yardımcısı olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden seçilecek bir temsilci görevlendirilir. Komisyonların sekretarya işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülür. Komisyon başkanı, komisyonun toplantılarını yönetir, yıllık denetim ve çalışma programını hazırlar ve denetim yapacak kişileri görevlendirir. Aylık denetim ve yıllık genel faaliyet raporları düzenleyerek valilik ve Bakanlığa sunar.

Komisyon yaptığı denetimler esnasında, bandrol uygulamasına ilişkin olarak Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde, 9 uncu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen gerekli iş ve işlemleri yapar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9/B – Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların çoğaltımını yapan yerler; kendilerine teslim edilen bandrolleri, bandrol talep formu ve taahhütnameye konu esere, belirtilen seri aralığına uygun şekilde yapıştırmakla ve bandrol talep formu ve taahhütnamesinin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilir. Faili tespit edilemeyen bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal ise, numune alınmasına ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, Suç Eşyası Yönetmeliğinde öngörülen kriterler aranmaksızın imha edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.