Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/5) 11 Ağustos 2021 Resmi Gazete Sayı: 31565 (1.Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kap… 

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/5)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/5)

11 Ağustos 2021 Resmi Gazete

Sayı: 31565 (1.Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Laboratuvar Hayvanı Bakıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Laboratuvar Hayvanı Teknik Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Çimento Merkezi Kumanda Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Bilgi İşlem Teknik Destek Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Aktar (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Beton Transmikser Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı