Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi Değişiklik 29/01/2022 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1…

 

 

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi Değişiklik 29/01/2022

29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31734

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“m) Komisyon: Araştırma Altyapıları Komisyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekilleri ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Başkanından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “en az üç üyenin oyu” ibaresi “oy çokluğu” olarak değiştirilmiştir.

“Komite üyeleri toplantıya telekonferans yöntemiyle de katılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “bir defalığına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “fikri ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınai” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına “devam edip etmediği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili takvim yılı sonu itibarıyla” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca, yeterlik süresinin üçüncü yılı içerisinde veya üçüncü yılın tamamlanmasını müteakip Sekretarya tarafından kapsamlı ara değerlendirme yapılır. Sekretarya, araştırma altyapısının kapsamlı ara değerlendirme sürecini yıllık performans izlemesini de kapsayacak şekilde yürütebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Erteleme ve uzatma

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin; yeterlik değerlendirme, kuruluş protokolü, performans izleme ve ara değerlendirme, araştırma altyapısının yeterliliğinin yenilenmesi ile araştırma altyapısının sona ermesi ve tasfiyesi süreçlerine dair düzenlemelerde belirtilen sürelerin altı aya kadar ertelenmesi ve/veya uzatılmasına Komisyon yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; ikinci bölüm başlığında; 5 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkralarında; 6 ncı maddesinin başlığı ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında; 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; 10 uncu maddesinin üçüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında; 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında; 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında; 13 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında; 14 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve sekizinci fıkralarında; 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentlerinde; 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde; 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde; 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasında; 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendinde; 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında; 30 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında; 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; 32 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında; 33 üncü maddesinin birinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında; 34 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; 35 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onuncu fıkralarında; 40 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; 41 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında; 42 nci maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkralarında; 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 44 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında; 45 inci maddesinin on üçüncü fıkrasında; 46 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında ve 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibareleri “Komisyon” olarak, “Kurulca” ibaresi “Komisyonca” olarak, “Kurulu” ibareleri “Komisyonu” olarak, “Kurulun” ibareleri “Komisyonun” olarak, “Kurula” ibareleri “Komisyona” olarak, “Kuruldan” ibareleri “Komisyondan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.