Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31904 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı…

 

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31904

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1- (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin 39 uncu maddesi uyarınca elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası Ek-1’de yer almaktadır.

MADDE 2- (1) Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, Ek-1’de yer alan beyanname örneğine uygun olarak tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyan etmek ve aynı süre içinde ödemekle yükümlüdürler.

MADDE 3- (1) 16/9/1981 tarihli ve 17460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın 1 inci gününde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız