2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı 2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL. veya 47,09 TL. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek… 

 

 

2020 Yılı Sigortalı Başına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı

 

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı

2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL. veya 47,09 TL. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Alabilirsiniz.

ÖZET:

Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri , aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde SGK’ ya vermeleri, yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, iş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması , SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve destekten yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine müracaat edilmesi şartıyla,

16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;

− Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü, Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sı kadar,

− Sigortalı başına günlük iş sağlığı ve güvenliği hizmet destek bedeli verilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ DESTEK TUTARININ USUL VE ESASLARI

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin finanse edilmesi için 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7’nci maddesinde düzenleme yapılmış ve bu düzenlemelerin açıklanması için ilgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmak için aşağıdaki usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1- İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından kimler yararlanabilir?

– Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri faydalanabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

1.1. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

− İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

− İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

− Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

− 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

1.2. İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetki verilmiş kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılmış bir sözleşmesi olan işyeri işverenleri destekten yararlanabilir.

2- İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmanın şartları nelerdir?

2.1. Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.

2.2. Aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi şarttır.

2.3. SGK’ ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.

2.4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

2.5. İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

2.6. SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

3- İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanma başvurusu nereye, nasıl yapılmalı?

3.1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine ekli başvuru formu ile başvurmaları gerekir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılmalıdır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,

b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,

c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,

d) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

Sonuna kadar yapılır.

3.2. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilmelidir.

4. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarı nasıl hesaplanır?

4.1. Destek tutarı; iş yerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilir.

4.2. İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;

− Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü,

− Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sıdır.

2020 yılı için 1 sigortalının 1 aylık destek tutarı; Tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,4 =1,37 TL x 30 = 41,20 TL

Çok tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,6 = 1,57 TL x 30 = 47,09 TL

4.3. a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,

b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,

c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

d) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda,

Gerçekleştirilir.

5. Yansıtma faturası nedir, nasıl düzenlenir?

5.1. İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.

5.2. Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilmelidir.

5.3. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi /muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, 4.2’nci maddeye göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunacaktır.

5.4. Hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.

— İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

— İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Kaynak: TÜRMOB