T.C. AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı E-98425987-000-2246651 Tarih: 20/10/2020 Konu: 696 Sayılı KHK Kapsamındak…

 

 

696 Sayılı KHK Kapsamındaki İşçilerin Bildirimleri

 

T.C.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı E-98425987-000-2246651

Tarih: 20/10/2020

Konu: 696 Sayılı KHK Kapsamındaki İşçilerin Bildirimleri

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK‘nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK‘ya eklenen geçici 23 üncü madde gereğince 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında, ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon. kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyle çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmıştır.

696 sayılı KHK’nın 113 üncü maddesi gereğince 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa eklenen geçici madde 7 ile;

(1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına. geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden, geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden. farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işyerlerinin her birinin bu Kanunun uygulanması bakımından bağımsız bir işyeri sayılacağı.

(3) Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği.

(4) Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümlerinin uygulanmayacağı

hüküm altına alınmıştır.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer malı ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak. Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Bakanlığımızca 12/04 2018 tarihinde ilan edilmiş olup bu hükümlerin geçici 23 üncü madde kapsamındaki idareler için 31/10 2020 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştır

Bu bağlamda. 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır” hükmüne amir olup Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte. 696 sayılı KHK’nın yukarıda anılan hükümlerine göre yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin 6356 sayılı Kanunun 4 uncu maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi hususunun bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar ile 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi istihdam eden ilgili tüm makamlara ivedilikle bildirilmesinin faydalı olacağı kanaatiyle gereğini arz ve rica ederim.

Nurcan ÖNDER

Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

CUMHURBAŞKANLIĞINA

ADALET BAKANLIĞINA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA

İÇİŞLERİ BAKLANLIĞINA

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA

SAĞLIK BAKANLIĞINA

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

TİCARET BAKANLIĞINA

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YARGITAY BAŞKANLIĞINA