SGK – 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması Açıklamaları YAPILANDIRMA KAPSAMI 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; – Sigorta…

 

 

SGK – 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması Bilgilendirme

SGK – 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması Açıklamaları

YAPILANDIRMA KAPSAMI

2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

– Sigorta primleri,

– Genel Sağlık Sigortası primleri,

– İşsizlik sigorta primleri,

– 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

– İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

– Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

– Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

– İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

– Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

– 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

– 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

– Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.

– Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

– Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

– 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

– Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

personel programı

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

– İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,

– 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,

– Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,

– Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

– Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

– 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

– GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

– Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

– Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

– Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

– Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

– Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

– Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde – azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

– İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.

– Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

– Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;

– Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

– Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

– Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

– Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

– Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

– Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

– İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

– Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

– Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

  • 6 eşit taksit için (1,045),
  • 9 eşit taksit için (1,083),
  • 12 eşit taksit için (1,105),
  • 18 eşit taksit için (1,15).

Diğer Ödeme Avantajları;

– Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

– 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

– Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

Kaynak: SGK