İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik 20/04/2021 20 Nisan 2021 Resmi Gazete Sayı: 31460 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1 – 7/11/20…

 

 

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik 20/04/2021

20 Nisan 2021 Resmi Gazete

Sayı: 31460

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları” ibaresi “tarafları” olarak değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“ğ) Tahsise kapalı adlar listesi: Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi,

h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu üç aylık süre içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yenileme sonrası tahsis süresi beş yılı aşamaz. Sahip olunan alan adının tahsisi bu madde çerçevesinde yenilenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Alan adından feragat edilmesi halinde ücret iade edilmez.

(4) Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Kurum ilgili alan adı tahsisini iptal edebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan alan adları için iki ay süre ile başvuru talebi alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararlarını, UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adları ile hakem veya hakem heyeti kararlarını İnternet sitesinde, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak güncel olarak bulundurmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) İlgili mevzuat çerçevesinde KK’ları ve UÇHS’leri denetlemeye ve KK’lara ve UÇHS’lere faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulamaya,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla,

l) Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum, İnternet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına üst sınır getirebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) UÇHS, kendisine iletilen kararı bir gün içinde Kuruma, şikâyetle ilgili taraflara ve ilgili KK’lara bildirir ve İnternet sitesinde yayımlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “üçüncü ve dördüncü” ibaresi “dördüncü ve beşinci” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, bu Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilir.

(9) TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, bu Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamaz. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeli olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “Ulaştırma” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek’inin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Alt Alanlar

“.tr” altında tanımlanan alt alanlar aşağıda belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurum tarafından belirlenen alt alan adlarının güncel listesi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır.

“.com”               “.net”                   “.biz”                 “.info”              “.bbs”

“.name”             “.org”                   “.web”               “.gen”              “.av”

“.tv”                   “.dr”                     “.k12”                “.tel”                “.bel”

“.gov”                “.edu”                  “.pol”                 “.tsk”               “.kep”

  1. Belgeli Tahsis Edilen Alt Alan Adları

Aşağıda yer alan alt alanlar belirtilen taraflara Kurumun belirleyeceği belgeler karşılığında tahsis edilir. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurum tarafından belgeli olarak tahsis edileceği belirlenen alt alan adlarının güncel listesi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/11/2010 27752