Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ort…

 

 

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklıkların Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığı ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinde öngörülen Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile ilgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır.

Bu bakımdan iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararı ile;

  • Ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KVKK