30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kazançlarını işletme hes… 

 

 

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Serbest Meslek Erbaplarında Amortisman Düzeltmesi

30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kazançlarını işletme hesabı esasına (zirai işletme hesabı dâhil) göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Ancak, amortismana tâbi iktisadi kıymetlere ilişkin düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler. Söz konusu düzenleme kapsamında Sabit Kıymet Ek Maliyet gider kayıt alt tür seçeneğine “Sabit Kıymet Enflasyon Düzeltme Farkı”, Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler, İndirilecek Giderler, Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler ve Diğer Hasılat kayıt alt tür seçeneklerine ise “Enflasyon Düzeltme Farkı” alt türü eklenmiştir.

Kaynak: Defter Beyan Sistemi/GİB